Film z przebiegu egzaminu na prawo jazdy może obejrzeć każdy?

Film z egzaminu praktycznego na prawo jazdy może obejrzeć każdy, który do tego egzaminu przystępuje. Trzeba jednak spełnić jeden warunek, ponieważ proces ten precyzyjnie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Zgodnie z § 7 ust. 3.  cytowanego wyżej aktu prawnego zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu państwowego mogą przeglądać wyłącznie:

  1. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
  2. Egzaminator nadzorujący;
  3. Osoba kontrolująca WORD w imieniu Marszałka Województwa;
  4. Osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu;
  5. Egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.

Nas interesuje punkt 1, bowiem właśnie upoważnienie dawane przez dyrektora ośrodka ruchu drogowego da Ci możliwość wglądu, aby je uzyskać musisz złożyć stosowny wniosek.

Reasumując  film z egzaminu na prawo jazdy powinien zostać udostępniony każdemu kursantowi, bez względu na to, czy odwołanie od wyniku egzaminu złożyli czy też nie.

Z tego przywileju należy korzystać z umiarem. WORD i tak ma bardzo dużo pracy, poza tym ośrodki ruchu drogowego chcą uniknąć sytuacji w których wszystkie nagrania z egzaminów państwowych na prawo jazdy były dostępne dla wszystkich bez ograniczenia. Sytuacja taka spowodować, ze każde nagranie będzie dostępne w sieci Internet, a niedoświadczeni i rozgoryczeni kandydaci na kierowców będą wylewać żale (słusznie lub nie) na poszczególnych egzaminatorów czy WORD – y szargając niejednokrotnie ich reputację.

Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD

Image: